Våra case

Obalans i fläkt detekterad med Airius trådlösa givare

I den här fallstudien från en anläggning som tillverkar specialförpackningar upptäckte Airius trådlösa vibrationsgivare obalans i en fläkt.

Fem månaders förvarningstid för lagerfel i kugghjulspump

Kugghjulspumpar är en kritisk komponent i extruders inom polymer- och plastindustrin för att bibehålla det jämna flöde och homogena material som krävs för extruderade produkter av hög kvalitet. Den här fallstudien från en extruderapplikation visar fördelarna med att använda flera mätmetoder för att ge maximal förvarningstid på denna kritiska utrustning.

Testinstallation med Airius trådlösa givare: Övervakning av skrubberfläkt

Denna fallstudie redogör för en testinstallation med Airius trådlösa vibrationsgivare på en skrubberfläkt inom livsmedelsindustrin.

Skadad rullkroppshållare i växellåda i trådvalsverk

Tack vare onlineövervakning av växellådorna kunde den österrikiska ståltrådstillverkaren med kort varsel undvika en situation som kunde ha resulterat i ett omfattande produktionsstopp.

Lagerskador på långsamtroterande skruvpumpar

Efter lyckade resultat av tillståndskontroll med handinstrument från SPM på RBC-lager, ville det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent utöka sitt program för tillståndskontroll till att även omfatta skruvpumpar, en applikation man länge haft bekymmer med.

Kuggskador på drev med lågt varvtal upptäckt med Airius trådlösa givare

I denna case study har Airius trådlösa vibrationsgivare detekterat skador i pinjongdrevet på en kulkvarn hos kopparproducenten Aurubis Bulgaria AD.

Lagerskada på växellåda i kulkvarn

Denna case study från den bulgariska gödseltillverkaren Agropolychim AD visar effektiviteten hos vibrationsteknologin HD ENV, som detekterade en lagerskada på växellådan i en produktionskritisk kulkvarn.

Dynamisk balansering av fläkt i luftbehandlingsaggregat

Obalans är en vanlig orsak till förhöjda vibrationsnivåer i fläktar och roterande utrustning, och fördelarna med rotorbalansering är många. En väl balanserad rotor minskar utrustningens ljud- och vibrationsnivåer, och kan förlänga lagrets livslängd och öka tillgängligheten. Denna fallstudie är ett exempel på framgångsrik balansering av en fläkt i ett luftbehandlingsaggregat (AHU) på Shangri-La Hotel i Singapore.

Elektrisk strömpassage i växellådslager

Denna case study handlar om ett lagerfel i en växellåda i en däcktillverkningsanläggning. Det involverar felsökning av varvtalsmätning och visar även intressanta skillnader i förvarningstider mellan de mätmetoder som användes.

Haveri i kolvkompressor

I denna fallstudie från ett kemikalie- och fiberföretag i Taiwan havererade en kolvkompressor på grund av kolrester på kolvstängerna.

Lagerövervakning på tvättpress med SPM HD

Tvättpressar är en kritisk applikation inom massaproduktion och de är därför ofta en given kandidat för tillståndskontroll online. När det norska massabruket FollaCell AS för några år sedan utrustade tre tvättpressar med onlinesystemet Intellinova Compact dröjde det inte länge innan systemet upptäckte en lagerskada under utveckling.

Ytterringsskada på långsamtroterande lager

På bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik övervakar onlinesystemet Intellinova Compact den mekaniska konditionen på två torkmaskiner och en tvättpress. Denna fallstudie redovisar två separata lagerskador på tvättpressen.

Rullkroppsskada i lager på smältverkskran

I syfte att förbättra driftsäkerheten initierade det ryska stålverket i denna fallstudie ett pilotprojekt där onlinesystemet Intellinova installerades för övervakning av den mekaniska konditionen hos en produktionskritisk kran.

Tillståndskontroll på långsamtroterande lager i vattenindustrin

Roterande biologiska kontaktorer (RBC) spelar en viktig roll i avloppsreningsprocessen i det allmännyttiga brittiska företaget Severn Trent Waters mer avlägset belägna anläggningar. Denna fallstudie redovisar pilotmätningar med handhållen mätutrustning på huvudlagren i RBC-enheterna vid några av företagets reningsanläggningar.

Lagerskada på lingrävare

I denna fallstudie använder ett chilenskt serviceföretag som arbetar med underhåll av komponenter till gruvmaskiner HD-teknologi för att mäta den mekaniska konditionen på lager och kugghjul i en drivenhet i en elektrisk lingrävmaskin och upptäckte då skador på ytterring och rullkroppar i ett helt nytt lager.

Tillståndskontroll på raffinörer

Norska massafabriken MMK FollaCell AS övervakar kritisk utrustning med onlinesystemet Intellova Compact. Denna fallstudie beskriver tre lagerskador som upptäckts i två raffinörer.

Detektera smörjproblem med Airius trådlösa vibrationssensor

Bristande smörjning är en vanlig grundorsak till lagerskador och lagerhaverier. Det är därför viktigt att vibrationssensorn kan detektera vibrationssignaler i det frekvensområde som ofta uppstår till följd av otillräcklig smörjning – vanligtvis väl över 1 kHz.

Lagerskada i råkvarn

Denna fallstudie handlar om upptäckten av en skadad rullhållare i en växellåda som driver en råkvarn i cementfabriken Hoang Mai i Vietnam.

Drevskada på mesaugn

Denna fallstudie beskriver upptäckten av en skada på ett drev på en utgående axel, upptäckt under ett kapacitetstest med varvtalsökning.

Tillståndskontroll på drivenheter till monteringslinjer

Detta case beskriver onlineövervakningen av motorer och växellådor som driver produktionskritiska monteringslinjer i fabriken hos en stor brittisk biltillverkare.

Lagerskada på drivaxel i kulkvarn

Med hjälp av HD-teknologi övervakar den bulgariska kopparproducenten Asarel Medet AD den mekaniska konditionen på kritisk utrustning i en dagbrottsgruva med tillhörande flotationsanläggning. I detta case beskrivs upptäckten av en ytterringsskada i en kulkvarn med flera månaders förvarningstid.

Lagerskador på pressvals

På rumänska pappersbruket Vrancart S.A. är onlinesystemet Intellinova Compact med HD-teknologi installerat för övervakning av presspartiet på pappersmaskinen K25. Detta case gäller upptäckten av lagerskador på en av pressvalsarna och visar utvecklingen av skadan under en period på cirka sex veckor.

Framgångsrik ronderingsmätning på kulkvarn

I det här caset beskrivs hur det norska gruvbolaget Rana Gruber övervakar den mekaniska konditionen på en produktionskritisk kulkvarn med hjälp av handinstrumentet Leonova Emerald och DuoTech-accelerometrar.

Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna case study, en del av ett omfattande projekt som undersökt och fastställt bästa praxis för övervakning av växellådor med HD-teknologi, handlar om tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda i en massafabrik.

Onlineövervakning på roterugn

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Mätningar med HD-teknologi på guskvals

Denna case study visar jämförande mätningar mellan SPM HD och HD ENV på lagret till en guskvals i pappersmaskinen K25 på det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud.

Ytterringsskada på Chemi-Washer

Denna fallstudie från den bulgariska massafabriken Svilocell handlar om upptäckten av en lagerskada genom ronderingsmätning av driftskonditionen på en Chemi-Washer med hjälp av handinstrumentet Leonova Diamond.

Lagerövervakning online på autogen kvarn

I denna fallstudie från bulgariska kopparproducenten Aurubis används stötpulsteknologin SPM HD för att övervaka lagren på drivaxeln till en produktionskritisk autogen kvarn i flotationsanläggningen.

Extremt lång förvarningstid på torktrumma

Ett internationellt kemiföretag i Finland har övervakat konditionen på långsamtroterande torktrummor sedan 2012 med hjälp av HD-teknologi. I denna case study beskrivs upptäckten av en lagerskada vars utveckling övervakades under tre år.

Tillståndskontroll på tvättpress med SPM HD

Denna case study beskriver testmätningar som utförts på en långsamtroterande tvättpress (ca 8 RPM) i blekeriet vid Zellstoff Pöls AG i Österrike med hjälp av mätmetoden SPM HD.

Lång förvarningstid för kulkvarn hos Orcem med HD-teknologi

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann observation av kvarnens driftskondition viktigt.

Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna kategori av utrustning hör käftkrossen.

Lagerövervakning på långsamtroterande lågtryckskik

Denna fallstudie handlar om implementation av tillståndskontroll på en lågtryckskik i ett av Sveriges största massabruk, Södra Cell Mönsterås.

SSAB övervakar lagerkondition på stränggjutningslinje

SSAB i Luleå har nyligen utrustat stränggjutningslinje 5 med tillståndskontroll med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD.

Vibrationsövervakning på superkalander till pappersmaskin

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpas vibrationsövervakning på superkalandern till PM8 både för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

Onlineövervakning på bergspel i Boliden-gruva

Boliden AB kombinerar vibrationsanalys och stötpulsmätning med SPM HD för onlineövervakning av konditionen på bergspelet vid Renströmsgruvan i norra Västerbotten.

Lågvarvig autogen kvarn i Boliden-gruva

På en autogen kvarn i Bolidens gruva i Garpenberg övervakar onlinesystemet Intellinova konditionen på motorer och växellådor med hjälp av vibrationsmätning i kombination med SPM HD.

SPM HD på lågvarviga maskiner i papper- och massaindustrin

Ortvikens Pappersbruk, ägt av SCA, tillverkar bestruket tryckpapper, LWC- och tidningspapper på fyra maskiner med en årlig produktionskapacitet på 850.000 ton. För Ortviken är mätmetoden SPM HD® lösningen på år av problem med lagerrelaterade haverier på lågvarviga maskiner som exempelvis bandpressarna, som används för avvattning av pappersmassa.

Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM HD

"I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, där vi mätt lagerkondition med mätmetoden SPM HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader för skadade valsar."

SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk

I Amarillo i Texas, USA, använder energitjänstföretaget Savage med framgång sofistikerad tillståndskontroll online på koltransportband för att säkerställa säker och oavbruten tillförsel av bränsle till kunden Xcel Energys kraftverk Harrington Generating Station.

Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind

Slitevind ABs önskan var att installera ett system som skulle kunna förhindra den höga kostnaden för byten av skadade växellådor i vindparken.