Balansering

En obalans är ett tillstånd där en axels geometriska mittlinje och masscentrumlinje inte sammanfaller. Korrekt balansering hjälper till att minska belastningen på lager och tätningar, problem med glapp och resonanser. Balansering kan utföras med våra handhållna instrument Leonova Diamond och Leonova Emerald.

Balansering i ett plan

Balancering i ett plan, fyra mätningar

Denna metod använder en mätning utan testvikt för att bestämma rotorns vibrationstal (mm/s RMS), följt av tre mätningar med testvikt vid 0°, 120° och 240° för kalkylering av vikt och position för balanseringsvikten.

Balansering i ett plan, två mätningar

Denna metod använder en mätning utan testvikt för att bestämma rotorns vibrationstal (mm/s RMS) och läge, följt av en mätning med testvikt för kalkylering av vikt och position för balanseringsvikten. Den kräver tidssynkron vibrationsmätning (med startpuls från SPM:s varvtalsgivare eller en induktiv givare) för att hitta den relativa fasvinkeln mellan de två olika vibrationsmätningarna.

 

Balansering i två plan

Samma metod med två mätningar som används för mätning i ett plan, fast med vibrationsmätning och balansering i två plan. Mätningarna kan utföras genom att flytta givaren eller genom att ansluta två givare. Observera att tvåplansbalansering kan utföras av Leonova Diamond®.

För samtliga metoder kan en slutlig mätning utföras för att kontrollera balanseringsresultatet. Vid behov beräknas en trimvikt för finjustering. I Leonova sparas en loggfil med alla balanseringsdata.

Leonova vägleder steg för steg genom hela balanseringsproceduren. Man kan byta rotationsriktning och ändra uppmätta parameter från hastighet till acceleration eller förskjutning.

Förutom RMS-värdet visas ett spektrum som underlättar att hitta den del av vibrationen som kommer från obalans. För metoderna med två mätningar bildas tidsynkrona medelvärden baserade på minst 4 tidssignaler.

Korrigera obalans

Leonova kalkylerar ett antal alternativ för kompensering av obalans:

  • Testvikt: Ange rotorns diameter, vikt och varvtal för att fastställa lämplig testvikt i gram.
  • Två testvikter (att dela korrigeringsmassan): Ange antalet rotorblad. Balanseringsvikten fördelas på två av dem.
  • Borttagning av massa: Borrhålets diameter och djup kalkyleras för olika material.
  • Radiell förflyttning: Ange ändringen i radiellt avstånd för att räkna om balanseringsvikten.
  • Grader till millimeter: Vinklar räknas om till längd mätt längs rotorns omkrets.
  • Behåll testvikt: Beräknar balanseringsvikt med testvikten kvar på plats.
  • Summera vikter: Ersätter alla balanseringsvikter på rotorn med en.

 

Läs mer om våra handinstrument

Leonova Diamond

Leonova Diamond® är ett sofistikerat och kraftfullt handhållet analysinstrument för konditionsmätning i tuff industriell miljö.

Leonova Emerald

Leonova Emerald® är ett enkelt och effektivt handhållet mätinstrument för konditionsmätning i tuff industriell miljö.