LR/HR

LR/HR-metoden utvecklades ur den ursprungliga Stötpulsmetoden för konditionsdiagnos av rullningslager. Den möjliggör precisionsanalys av oljefilmens kondition i rullbanan och innehåller kalkyleringsmodeller för att hitta det bästa smörjmedlet.

Egenskaper

  • Snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av lagerkondition.

  • Lättförståelig konditionsutvärdering i form av en skala i grönt-gult-rött.

  • Precisionsanalys av oljefilmens kondition i rullbanan, och kalkyleringsmodeller för att hitta det bästa smörjmedlet.

  • Använd med SPM Spectrum för att kontrollera källan till höga stötpulsvärden.

Teknisk beskrivning

Under hela sin livstid ger lagren upphov till stötar mellan det belastade rullningselementet och kulbanan. Stötarna tas upp av en stötpulsgivare som avger elekriska pulser i en storlek som står i proportion till stötarnas. I motsats till en vibrationsgivare reagerar stötpulsgivaren vid sin noggrant inställda resonansfrekvens på ca 32 kHz, vilket möjliggör en kalibrerad mätning av stötpulsernas amplitud.

Mäta LR/HR

Givare och mätprocedur är desamma som för stötpulsmetoden dBm/dBc. Stötpulser från kullagret går genom godset och fångas upp av givaren. Givaren omvandlar stötarna till elektriska signaler vilka kan behandlas för ge en stötpulsmatta och ett maxvärde.

Stötpulsmätaren räknar frekvensen (antalet inkommande stötpulser per sekund) och varierar mättröskeln tills två amplitudnivåer fastställts:

  • HR = high rate of occurrence, kvantifiering av stötpulsmattan (ungefär 1000 inkommande stötar per sekund).
  • LR = low rate of occurrence, kvantifiering av de starka stötpulserna (ungefär 40 inkommande stötar per sekund).

LR och HR är 'råvärden', mätta i dBsv (decibel shock value).

Shock pulses from a bearing being picked up by a transducer then converted and processed to a diagram

Ingångsdata

LR/HR-metoden kräver mer exakta data om lagret eftersom lagrets geometri, liksom storlek och hastighet, påverkar stötpulsmattan och därmed analysen av oljefilmens kondition i skadefria lager. Varvtalet krävs, samt en definition av lagertyp och storlek. Detta anges lämpligast i form av lagrets ISO-nummer, som finns i lagerkatalogen i mjukvaran Condmaster Ruby.

Utvärdering

Stötpulsmattan och maxvärdet, tillsammans med lagertyp, storlek och hastighet ger en utvärdering av lagrets smörjning och eventuella skada.

Efter mätningen returneras följande information:

  • en generell beskrivning av lagerkondition (CODE);
  • ett värde för oljefilmens kondition (LUB);
  • ett värde för ytskador (COND)

LUB = 0 innebär torrkörning. Värdet stiger med oljefilmens tjocklek. COND-värde omkring 30 indikerar ytutmattning eller början till skador. Värdet stiger med skadans omfattning. Den allmänna bedömningen är:

CODE A Lager i god kondition
CODE B Dålig smörjning
CODE C Torrt lager, skaderisk
CODE D Lagerskada

LUBMASTER, som ingår i Condmaster Ruby, använder stötpulsvärdena samt information om smörjmedelstyp, viskositet, belastning och drifttemperatur för att beräkna lagrets livslängd under rådande omständigheter. LUBMASTER beräknar också effekten av ett byte av oljetyp och viskositet.

Shock pulse measurement combined with bearing information evaluated in CODE, LUB and COND


Kalibrering

LR/HR-metodens noggrannhet ökar genom en kalibreringsfaktor (COMP) som används för lager med minimal LAST eller med dåliga mätpunktsförhållanden (i båda fallen blir signalen svagare än normalt). Med utgångspunkt från lagerkatalogens information och smörjmedlets egenskaper beräknar instrumentet den normala stötpulsnivån för ett lager i god kondition och kompenserar för en onormalt låg signal innan utvärdering sker.

Analysera LR/HR

Genom att analysera stötpulsmätningen i frekvensdomänen kan källan till stötpulserna bestämmas. Syftet med 'SPM Spectrum' är att verifiera källan till höga stötpulsvärden. Stötar orsakade av lagerskador har ett mönster som motsvarar kulpassagefrekvensen på den roterande kulbanan. Stötar orsakade av exempelvis kuggskador har annorlunda mönster, medan stötar från störkällor normalt inte har några mönster.

Lagrens frekvensmönster  är förinställda i vår diagnos- och analysprogramvara Condmaster Ruby. Genom länkning av symptomgruppen 'Lager' till mätpunkten kan användaren framhäva ett visst lagermönster genom att klicka på dess namn. Andra symptom kan läggas till vid behov. En tydlig matchning av ett lagersymptom i spektrat är bevis för att den uppmätta signalen kommer från lagret.