HD ENV

Vibrationsteknologin HD ENV® möjliggör upptäckt av kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede och därmed kan skadans utveckling följas noggrant genom alla stadier.

HD ENV förfinar hur vibrationsdata behandlas och presenteras för användaren. Med stor noggrannhet och överlägsna varningstider visar spektrum och tidssignaler med unik precision och tydlighet både position, typ och omfattning på begynnande skador.

Fördelar

 • Vibrationsenveloping på en helt ny nivå och ett idealiskt komplement till traditionell vibrationsanalys.

 • Upptäcker maskinproblem på ett mycket tidigt stadium som i allmänhet är svåra att hitta i god tid med vibrationsmetoder som inte använder enveloping.

 • Använder skickligt konstruerade algoritmer för digital signalbehandling för att få optimala data för trendning.

 • Övervakar applikationer i ett brett varvtalsområde.

 • Integreras enkelt i befintlig industriell infrastruktur med hjälp av befintliga installationer av vibrationsgivare.

 

Teknisk beskrivning

Capable of detecting at a very early stage such machine problems that are generally difficult to find in good time with non-enveloping techniques – for example, gear damage and bearing damages – the method utilizes cleverly engineered algorithms for digital signal processing to obtain optimal data for trending purposes.

Signals buried in machine noise are revealed through high-definition digital enveloping, extracting and enhancing the signals of interest from the overall machinery vibration signal while preserving the true highest peaks. HD ENV can be used to monitor applications in a very broad RPM range.

Metoden kan på ett mycket tidigt stadium upptäcka maskinproblem som i allmänhet är svåra att hitta i god tid med konventionella vibrationstekniker, som exempelvis kugg- och lagerskador. Metoden utnyttjar skickligt konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling för att få optimala data för analys och trendning.

Relevanta signaler som “drunknar” i övrigt maskinbuller påvisas tack vare högupplöst digital enveloping, som skiljer ut och framhäver intressanta signaler från den totala maskinvibrationssignalen samtidigt som de verkliga högsta topparna bibehålls. HD ENV kan användas för övervakning av maskiner i ett mycket brett varvtalsområde.

HD ENV measurement technique

Ingångsdata

Det behövs en signal från en vibrationsgivare samt en varvtalsmätning för att få fram trendning av generell maskinkondition. För analys och trendning av symptom behöver även kugg- och lagerinformation anges.

Filter och andra alternativ

Ett antal fördefinierade filter finns tillgängliga för att upptäcka skador eller avvikelser i olika utvecklingsstadier; varav två är särskilt utformade för lagerövervakning. De andra filtren är konstruerade för speciella applikationer, både lagerapplikationer och andra applikationer.

Störningsfilter (Random Impact Rejection): Slumpmässigt förekommande höga värden som kan orsaka falsklarm filtreras bort med hjälp av denna algoritm.

Varierande varvtal hanteras av HD Order Tracking, se nedan.

Symptomförstärkning (Symptom enhancement) är en algoritm som söker efter repetitiva effekter i tidsdomänen. Slumpmässiga signaler tas bort och repetitiva signaler förstärks. Resultatet är en HD ENV tidssignal i vilken kugg- och lagerinformation kan visas.

Utdata

 • HD Real Peak
  Måttenheten är HD Real Peak, ett skalärt värde uttryckt i decibel. HD Real Peak representerar de verkliga amplitudnivåer som finns i den envelopade signalen och är det värde som används för att bedöma hur långt gången en skada är. HD Real Peak används också för att aktivera larm.

 • HD ENV Time signal
  HD ENV tidssignal är användbart för att analysera vibrationsmätningarna; exempelvis lokalisering av en kugg- eller lagerskada. I flera fall är det även möjligt att bestämma typen av skada (t.ex. enstaka spricka eller splitter, osv).

 • HD ENV Spectrum
  HD ENV Spectrum är resultatet av att tillämpa FFT algoritmer på HD ENV tidssignalen. HD ENV Spectrum är användbart för att bestämma (1) var på lagret en möjlig skada finns, och (2) hur långt gången en skada är. Med hjälp av symptom och bandvärden kan SPM Spectrum HD också användas för trendning.

HD Order Tracking

På maskiner med variabelt varvtal tillhandahåller High Definition Order Tracking tillförlitliga data och kristallklara mätresultat även när stora varvtalsvariationer inträffar under loppet av en mätning. Fler och fler maskiner kontrolleras av hastighet, till exempel kompressorer med frekvensomriktare där varvtalet växlar mycket snabbt. Order tracking kan tillämpas i ett mycket stort varvtalsområde, från bara några få till tusentals varv per minut.

HD Order Tracking är ungefär tio gånger bättre än traditionella order tracking algoritmer när varvtalet varierar.

Mätfunktionen använder multiplar av varvtalet (ordningar) istället för den absoluta frekvensen (Hz). Vid användning av ordningar låser man visningen av varvtalet (1X) och dess multiplar i diagrammet, vilket innebär att varvtalsrelaterade komponenter i spektrat alltid uppträder i samma position, även om varvtalet varierar mellan mätningarna.

Två eller flera spektrum från samma maskin med variabelt varvtal kan på så vis enklare jämföras. Genom att mäta med Order Tracking kommer alltid frekvensområdet att täcka viktiga felsymptom, oavsett maskinens varvtal.

Case

KUGG- OCH LAGERFEL PÅ FLERSTEGSVÄXELLÅDA

Detta case, en del av ett omfattande projekt som undersökt och fastställt bästa praxis för övervakning av växellådor med HD-teknologi, handlar om tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda i en massafabrik.

RONDERINGSMÄTNING PÅ KULKVARN

Med hjälp av det handhållna instrumentet Leonova Emerald och DuoTech-accelerometrar övervakar det norska gruvbolaget Rana Gruber det mekaniska tillståndet hos den produktionskritiska kulkvarnen i det här caset.

EXTREMT LÅNG FÖRVARNING PÅ TORKTRUMMA

Detta case beskriver ett internationellt kemiföretag i Finland som övervakat konditionen på långsamtroterande torktrummor sedan 2012 med hjälp av HD-teknologi.