SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk

I Amarillo i Texas, USA, använder energitjänstföretaget Savage med framgång sofistikerad tillståndskontroll online på koltransportband för att säkerställa säker och oavbruten tillförsel av bränsle till kunden Xcel Energys kraftverk Harrington Generating Station.

Transportband utsätts inte bara för omfattande slitage. Även vid normal användning finns risk för brand på grund av utrustningsfel eller antändning av det material som transporteras. Kraftverket Harrington, som ägs och drivs av Xcel Energy, får sitt kol huvudsakligen från Powder River Basin (PRB) i delstaten Wyoming. En speciell egenskap hos PRB-kol är dess benägenhet att självantända. Ett annat kännetecken är kolets sprödhet, som ger upphov till brännbart damm som kan tränga in i lager andra delar av transportsystemet.

För underhållsavdelningen på Savage innebär hanteringen av PRB-kol extraordinära risker. Noggrann hantering av dessa risker är ett måste. Ett mekaniskt fel i ett lager på en av stöd- eller drivrullarna, till exempel, kan orsaka antändning av bandet eller kolet. Friktion mellan bandet och en havererad stöd- eller drivrulle kan också leda till brand. Anläggningens onlinesystem för tillståndskontroll spelar en viktig roll när man handskas med de säkerhetsfrågor som hanteringen av PRB-kolet medför.

Savage implementerar sitt program för tillståndskontroll för att övervaka anläggningens maskiner och på ett tidigt stadium upptäcka eventuella fel på utrustningen. I slutet av 2009 och början av 2010 installerades därför onlinesystemet Intellinova från SPM för att övervaka fyrtio lager på transportband och krossar. Konditionen på dessa lager mäts med metoden SPM HD. Mätmetoden, som är särskilt väl lämpad för mätning på låga varv, kan användas på rullningslager i varvtalsområdet 1-20.000 RPM. På kraftverket Harrington arbetar koltransportbandet vid ungefär 120 RPM.

De inledande mätningarna i juni 2010 indikerade försämrad driftskondition på ett av lagren i en vändrulle. Med hjälp av onlinesystemet kunde Savages underhållspersonal hålla ett vakande öga på skadeutvecklingen i hela femton månader innan lagret måste bytas ut.


Juni 2010 – oktober 2011

Trendgrafen ovan från mjukvaran Condmaster Ruby visar att HDm-värdena (i svart) låg i den gula varningszonen redan när mätningarna inleddes. Kort därefter började värdena stiga till röda nivåer, men skadeutvecklingen var relativt långsam. I september 2011 kunde en markant ökning ses och detta ledde till beslutet att byta ut lagret i en planerad underhållsåtgärd. Omedelbart efter lagerbytet sjönk mätvärdena till grönt.

En undersökning av det utbytta lagret visade omfattande skador på inner- och ytterring liksom på rullkropparna; ändå uppstod inga följdskador på axel eller lagerhus, och eftersom lagret byttes ut under normalt driftstopp uppstod heller inget produktionsbortfall.

Ladda ned hela artikeln (på engelska)

Trade magazine article
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
MaintenanceTech_magazine_March2012.pdf English (United Kingdom) 643 kB 12/11/2012
Article about energy-services provider Savage implementing SPM HD® on a coal-conveyor system in Texas, USA

Lösningar för energisektorn

Vi tillhandahåller innovativa lösningar för tillståndskontroll lämpliga för produktionsanläggningar där säkerhet och miljöintegritet måste säkerställas.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

SPM HD

SPM HD® är en patenterad vidareutveckling av stötpulsmetoden (SPM) som används för snabb, enkel och tillförlitlig information den mekaniska konditionen hos rullningslager.