Två kvarnar i industriell miljö
Autogena kvarnar. Foto: SPM Instrument

SPM Instrument introducerar processoptimering för gruvkvarnar

Med över femtio år av innovation och utveckling av högpresterande lösningar för tillståndskontroll i bagaget har SPM Instrument gedigen erfarenhet av de olika behoven inom många typer av industrier. Företaget riktar nu sin omfattande tekniska expertis mot ett nytt användningsområde för högupplösta data från dess patenterade HD-teknologier för tillståndskontroll.

När de banbrytande teknologierna SPM HD och HD ENV för tillståndskontroll först introducerades låg fokus helt på den exceptionella datakvaliteten och kapaciteten att ge rekordlånga förvarningstider om mekaniska problem och smörjkondition i roterande utrustning. På senare tid har man upptäckt att HD-teknologierna inte bara kan tillhandahålla information om den mekaniska konditionen hos produktionskritiska maskiner, utan också ge värdefulla insikter om industriella processer.

Inte bara tillståndskontroll – ett nytt användningsområde för högupplösta konditionsdata

Upptäckten att traditionell vibrations- och stötpulsmätning kan användas till även till annat än industriell tillståndskontroll öppnar nu upp ett helt nytt användningsområde.

Nyfiken och noggrann övervakning, undersökning och uppföljning av obekanta mönster i konditionsdata har visat sig kunna avslöja användbar information om hur olika industriella processer fungerar. Det gör det nu möjligt för processindustrier dra nytta av samma avancerade mätteknologier, smarta algoritmer och hårdvara som används för tillståndskontroll till att förbättra nya områden av sin produktion.

Optimering av malningsprocessen i malmkvarnar

Först ut att dra nytta av denna nya möjlighet är gruvindustrin, där kostsam utrustning och en energiintensiv process med ett stort koldioxidavtryck är några av de främsta drivkrafterna för optimering.

En särskilt sårbar del av gruvprocessen är malningen av malmen. I många gruvor utgör malmkvarnen en flaskhals där hela produktionen passerar. Malmkvarnar är stora investeringar som inte enkelt kan ersättas. Att öka effektiviteten i befintliga anrikningsverk är därför avgörande för att maximera produktionskapaciteten och malmkvaliteten.

Gruvdrift medför ett flertal utmaningar när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. Krossning och malning står för en stor del av den totala energiförbrukningen i gruvindustrin. Effektivare malning har potential att minska koldioxidavtrycket från befintlig utrustning. Även små förbättringar i malningsprocessen kan förbättra resurs- och energieffektiviteten, vilket resulterar i minskad energianvändning, lägre utsläpp av växthusgaser och minskat avfall.

En smidig och välfungerande malningsprocess kan också bidra till ökad säkerhet för personalen eftersom det minskar behovet av arbete inuti trumman, till exempel för att byta ut infodringen och/eller lyftare eller tömma kvarnen på malm.

Tåpositionsövervakning

SPM Instruments nya patentsökta processoptimeringslösning för gruvkvarnar övervakar chargens tåposition. Det övergripande syftet är att kunna köra kvarnen så nära dess maximala arbetskapacitet som möjligt, samtidigt som man undviker risken för felfall som för hög eller för låg fyllnadsgrad och freewheeling. Lösningen är ett effektivt verktyg för operatörer att avgöra idealisk matningshastighet för optimal krossning och malning.

Ökad malningseffektivitet möjliggör också optimering av partikelstorleken, en viktig parameter för effektiviteten i efterföljande steg där separering av värdemineralen sker. Optimering av partikelstorleken har en positiv inverkan på prestandan i flotationsprocessen. Detta är särskilt viktigt i gruvor med en enda anrikningskrets där man kan behöva hantera malm med varierande egenskaper. Optimerad krossning och malning ger fördelar genom hela anrikningsprocessen.

Ytterligare vinster med denna processoptimeringslösning inkluderar övervakning av:

  • slitage på kvarninfodring och lyftare
  • blockering av utlopp
  • densitet
  • förekomst av stora block

Hårdvaruinstallationen är enkel och robust. Ingen utrustning installeras på kvarnens roterande skal. Vanligtvis skiljer sig tåpositionen åt mellan kvarnens in- och utlopp. Denna övervakningslösning är unik i och med att den mäter vibrationen på båda sidorna med hjälp av patenterad HD-vibrationsteknologi, istället för att mäta på en enda position. Information om tåpositionen, baserad på vibrationsmätningarna, presenteras i en användarvänlig, webbaserad dashboard direkt i kontrollrummet, vilket gör det möjligt för kvarnoperatörerna att optimera chargens tåposition och därigenom även malningseffektivitet, genomströmning och råmaterialutbyte.

Denna lösning för övervakning av tåposition är ett användarvänligt och mycket effektfullt processoptimeringsverktyg med låg investeringskostnad och snabb avkastning på investeringen. Genom att dra nytta av samma teknologier och utrustning som SPM:s högpresterande lösningar för tillståndskontroll har tåpositionsövervakning betydande potential att påverka resultatet.

Processoptimering och tillståndskontroll – en vinnande kombination

Detta nya applikationsområde för högupplösta processdata är ett perfekt komplement till tillståndskontroll. Att kombinera fördelarna med tillståndsbaserat underhåll med de fördelar som uppnås genom processoptimering är en vinnande strategi i en bransch med höga produktionskostnader, eftersom det bidrar till:

  • Ökad produktionshastighet
  • Ökat råvaruutbyte
  • Maximal tillgänglighet
  • Förbättrad driftskondition
  • Förbättringar avseende hälsa, säkerhet och miljö

Ett välplanerat och väl implementerat program för tillståndskontroll i kombination med framgångsrik optimering av kritiska processer tar fram det bästa hos både anläggningstillgångar och produktion, vilket gör det möjligt för fabriker och verksamheter att dra nytta av nya möjligheter för en ökad lönsamhet och affärstillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:
SPM Instrument AB
Telefon 0152-225 00 eller info@spminstrument.se