Ashland logotype

Ashland först ut med Leonova Diamond IS i Benelux-länderna

Ashland Industries Nederland tar hjälp av Leonova Diamond IS i sina ansträngningar att uppfylla de stränga miljö- och säkerhetskrav som ställs på så kallade BRZO-företag i Nederländerna.

En av det globala specialkemikalieföretaget Ashlands största produktionsanläggningar för cellulosaderivat ligger i Zwijndrecht i utkanten av Rotterdam i Nederländerna. Denna anläggning är sedan länge en SPM-kund där man använder flera Intellinova-system och det portabla instrumentet T30.

Holländska företag som har stora mängder farliga ämnen i lager - exempelvis giftiga, brandfarliga eller explosiva ämnen – faller under den holländska implementationen av EU:s direktiv om risker för storolyckor där farliga ämnen ingår (förkortat BRZO på holländska). BRZO omfattar lagar och regler som gäller säkerhet i arbetet, extern säkerhet och katastrofinsatser i syfte att förebygga och hantera allvarliga olyckor med farliga ämnen.

På grund av sin kemiska produktionsprocess är Ashland kategoriserat som ett BRZO-företag. Som sådant är de skyldiga att ha fastlagda och godkända underhålls- och katastrofplaner som uppfyller lokala föreskrifter. Lokala myndigheter har befogenhet att stänga en produktionsanläggning om reglerna inte följs och kan också införa sanktioner. Den kemiska produktionsprocessen vid Ashland innebär också att delar av anläggningen är ATEX-klassad och således kräver ATEX-certifierad utrustning.

När det portabla instrumentet Leonova Diamond lanserades väckte det stort intresse hos John Bervaes, Senior Reliability Specialist på Ashland. Ny funktionalitet, såsom mätmetoden SPM HD, Quick Mode och Pseudo Tach, var starka argument i begäran att budgetera för inköp av Leonova Diamond. Eftersom Ashland har en enorm databas med historiska mätdata var det också viktigt att programvaran är bakåtkompatibel.

Ashlands fasta och dedikerade program för tillståndskontroll med det befintliga onlinesystemet Intellinova och nya Leonova Diamond IS har övertygat lokala myndigheter att allt görs för att hålla utrustning och maskiner under kontroll. Med uppgraderingen av den diagnostiska mjukvaran Condmaster, utbyte av äldre vibrations- och stötpulsgivare och utbildning av personal är Ashland nu väl rustade för att hantera alla sina behov inom tillståndskontroll.