Omrörare vid fabriken i Zwijndrecht. Foto: Ashland

Ashland maximerar driftsäkerheten med SPM och säkerställer riskhantering enligt BRZO

Det världsomspännande specialkemikalieföretaget Ashlands anläggning i Zwijndrecht, Nederländerna, har länge använt utrustning för tillståndskontroll från SPM. Nyligen lade fabriken en order hos SPM Instrument Nederländerna gällande en utökning av onlineövervakningen till att även omfatta två omrörare.

På grund av den kemiska produktionsprocessen och lagerhållningen av stora mängder farliga ämnen är delar av Ashland Industries anläggning i Zwijndrecht ATEX-klassade, och verksamheten faller under EU-lagar och -förordningar om säkerhet och katastrofinsatser för att förebygga och hantera riskerna för allvarliga olyckor. Den holländska implementeringen av detta EU-direktiv går under förkortningen BRZO.

För att uppfylla dessa krav är det viktigt att vara proaktiv och ha kontroll på underhållsbehoven. I detta arbete fyller konditionsbaserat underhåll en viktig funktion. Med den senaste investeringen utökar Ashland Zwijndrecht nu sin onlineövervakning till att också täcka två produktionskritiska omrörare med hjälp av onlinesystemet Intellinova Parallel EN med åtta kanaler i EX-godkänd version. Huvudsyftet med dessa industriella omrörare är bearbetning av flera ämnen till homogena blandningar. Omrörare av den typ som Ashland nu ska övervaka är speciellt lämpade för att mixa ömtåliga produkter i stora volymer

På kort sikt är målet med investeringen att få tillförlitliga vibrationsdata som kan bidra till att identifiera eventuella mekaniska problem och smörjproblem i de båda omrörarna, där ett potentiellt fel skulle minska produktionskapaciteten med 50%. Eftersom MTTR (Mean Time To Repair) är upp till tre dagar är god underhållsplanering en förutsättning. Det långsiktiga målet är att förhindra oplanerade stillestånd och förlänga maskinernas livslängd. För att ytterligare öka tillförlitligheten har också ett oljesmörjsystem installerats vid översyn av omrörarna.

Intellinova-systemets användarvänlighet och en utmärkt supporttillgänglighet var två viktiga faktorer i Ashlands beslut att gå vidare och inkludera även omrörarna i sin onlineövervakning. Systemet på den första av omrörarna togs i drift tidigare i år, medan den andra har genomgått en översyn och planeras få övervakningssystemet installerat under de kommande månaderna.

Ashland Industries har arbetar enligt utvärderings- och klassificeringssystemet "20 keys" för att förbättra tillgänglighet och driftsäkerhet på arbetsplatsen. Anläggningen kombinerar detta med ett program för tillståndskontroll på kritisk utrustning som baseras på riskbedömning.

Utrustningens kritikalitet bedöms genom att utvärdera effekterna av eventuella maskinfel på faktorer som utnyttjande, säkerhet, miljö och produktkvalitet. Med graden av kritikalitet som utgångspunkt införlivas utrustning i Ashlands program för tillståndskontroll, online eller offline. Maskiner som övervakas med SPM-utrustning inkluderar bland annat pumpar, omrörare, upplösare, centrifuger och lågvarviga roterande trummor. Utfallet av tillståndskontrollen styr underhållsplaneringen för den utrustning som övervakas. Framöver kommer mer fokus att läggas på A-klassad utrustning, systemintegration med processdata samt datavisualisering i Ashlands Scada-system – allt med lokalt stöd från SPM Instrument Nederländerna.

Ashland är ett världsomspännande tillsats- och specialingrediensföretag som sysselsätter cirka 3 800 personer i mer än hundra länder. Zwijndrecht-fabriken i utkanten av Rotterdam är en av koncernens största produktionsanläggningar för cellulosaderivat. Fabriken producerar NatrosolTM, en cellulosapolymer som används som förtjockningsmedel i en mängd olika industri- och konsumentprodukter såsom lim och tätningsmedel, avancerad keramik, personlig vård och kosmetiska produkter, olje- och gasteknologier, färg och beläggningar samt massa och papper.