Bredbandsmätning av vibrationer är den oftast använda och mest kostnadseffektiva metoden för diagnos av allmän maskinkondition.

Två ISO-rekommendationer finns för övervakning av maskinkondition med denna typ av mätning: den ofta använda ISO 2372 och den senare tillkomna ISO 10816, som ersätter den äldre standarden.

Innehåll i ISO 10816

Mätning gör i tre riktningar (horisontellt, vertikalt och axialt).

Maskinkondition diagnosticeras i allmänhet på grundval av bredbandsmätningar av vibrationer som returnerar ett RMS-värde. Med ISO 10816 är det nedre frekvensområdet flexibelt mellan 2 och 10 Hz, beroende på maskintyp. Den övre frekvensen är 1000 kHz.

ISO 10816 arbetar med begreppet “vibrationsmagnitud”, vilket kan vara ett RMS-värde på hastighet, acceleration eller förskjutning, beroende på maskintyp. Om två eller flera av dessa parametrar mäts, ger vibrationstalet det relativt högsta RMS-värdet. För vissa maskiner kan ISO 10816 också känna igen peak-to- peakvärden som konditionskriteria.

Standarden innehåller ett flertal delar som var och en behandlar vissa typer av maskiner, med tabeller över gränsvärden som skiljer på acceptabel vibration (grönt område), otillfredsställande vibration (gult område) och vibrationer som kommer att orsaka skador om de inte åtgärdas (rött område).

Vibrationsanalys (EVAM®)

EVAM betyder Evaluated Vibration Analysis Method, metoden genererar tre uppsättningar konditionsdata:

  • Konditionsparametrar, mätta och kalkylerade värden från tidsdomänen som beskriver diverse aspekter på maskinvibration.
  • Vibrationsspektrum där markanta linjemönster kan ses, framhävda och utvärderade med hjälp av fördefinierade felsymptom.
  • Maskinspecifika konditionskoder (grönt, gult, rött) och konditionsvärden, baserade på en statistisk utvärdering av konditionsparametrar och symptomvärden.

Användaren kan göra individuella inställningar för varje mätpunkt och definiera vilken typ av data som är mest lämpligt för övervakning av en individuell maskin, bl a med hjälp av:

  • enveloping
  • tidssynkron medelvärdesbildning
  • bandlarm och medelvärdesbildning av mätresultat för ökad tillförlitlighet på larm
  • tidsignalanalys direkt frånsignalen för en detaljerad utvärdering av alla s ymptomtyper

Slumpmässigt höga värden orsakade av resonans eller andra störkällor filtreras ut och därmed minimeras antalet falsklarm.

Time signal analysis

The time signal is the source for all evaluation and calculation of frequencies from the machine. The time signal is the electrical signal coming from the transducer, and gives a reflection of all events that happens in the machine. It shows the time between events and how much eneregy is generated from the event. It is possible to distinguish between various faults that occur with the same pattern in a FFT-spectrum.

Konditionsparametrar

Konditionsparametrar mäts för ett valt frekvensområde. De kan aktiveras individuellt och visas i tabeller och diagram över mätresultat. Konditionsparametrarna är:

Tabell över tillgängliga konditionsparmetrar

Peak och peak-to-peakvärden visas i den enhet som valts för tidssignalen.

Spektrumanalys med symptom

För enkel mönsterigenkänning i spektra finns ett antal färdiga “felsymptom” i Condmaster. Dessa utgör instruktioner att framhäva ett linjemönster och visa summan av linjernas RMS-värden som en symptomparameter, som kan trendas och utvärderas. De flesta symptom konfigureras automatiskt genom att ange varvtal som en variabel. Några symptom kräver någon form av inmatning, t ex antalet blad på en rotor. Lämpliga symptom och symptomgrupper väljs från en meny i Condmaster i samband med att mätpunkten konfigureras.

Maskinspecifika konditionskoder

I Condmaster kan larmgränser sättas på alla aktiverade parametrar. När mätresultaten samlas in kan ett “EVAM-kriterium” skapas som jämför nya parametervärden med ett statistiskt medelvärde och visar ett dimensionslöst konditionsvärde på en grön - gul - röd skala.

Fasmätning

En fas är en tidsfördröjning uttryckt i grader av rotation. Vi beräknar tidsfördröjningen mellan tachometerpulsens passage och den aktuella frekvenskomponentens högsta värde vid varvtalshastigheten. Det resulterande värdet är en relativ vinkel, inte en absolut eftersom ingen kompensation görs för fasförskjutningen i givaren eller i de elektroniska kretsarna.