Mine hoist

Boliden AB kombinerar vibrationsanalys och stötpulsmätning med SPM HD för onlineövervakning av konditionen på bergspelet vid Renströmsgruvan i norra Västerbotten.

Bergspelet är en processkritisk applikation som används i underjordiska gruvor för transport av material eller personal. Denna fallstudie beskriver ett gruvspel av friktionstyp i Renströmsgruvan. Med en djupramp på 1340 meter är Renström Sveriges djupaste gruva. Här bryts komplexmalm med zink, koppar, bly, guld och silver. Brytningsmetoden är igensättningsbrytning och som återfyllningsmaterial används gråberg från tillredning och sand från anrikningsverket i Boliden.

Bergspelet installerades i juli 2013. Då inleddes även konditionsmätningarna - detta gav bra mätvärden från ett helt nytt gruvspel för framtida jämförelser. Spelet består i stora drag av en frekvensstyrd motor, en tvåstegs växellåda, en trumma, vajrar och två skippar. Skipparna monteras i vajeränden med en lyftkapacitet på cirka 5 ton vardera.

Vibrationsmätningar på växellådans ingående axel visade i ett tidigt skede tydligt en bristande överensstämmelse mellan leverantörens växellådsdata och de faktiska mätresultaten. Senare bekräftades att leverantören hade lämnat en felaktig växellådsritning. Tecken på en ytterringsskada och en eventuell obalans har också upptäckts under de första sex månadernas mätningar.

Kombinationen av vibrations -och stötpulsteknologi är optimalt för denna typ av applikation. Stötpulsgivarna ger skarpa och lättolkade mätresultat för lagerrelaterade signaler, medan vibrationsgivarna reagerar på kuggingrepp, obalans i trumman och andra lågfrekventa vibrationer.